Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz interneta tirdzniecības vietni www.intervals.lv (turpmāk – Vietne), un ir saistoši visām personām, kuras apmeklē un lieto Vietni (turpmāk – lietotāji).
Pirms uzsākat Vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Jūs esat pilnīgi iepazinies un piekrītat šiem Noteikumiem.
Vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt lietotājus par Kalna iela SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 45403025153, juridiskā adrese: Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) Vietnē izvietotu preču pārdošanu un to iegādes noteikumiem.

1. VIETNĒ IZVIETOTĀ INFORMĀCIJA

Pārdevējs negarantē, ka Vietnē izvietotā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas Vietnē tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Pārdevēja un lietotāju līgumiskajām attiecībām. Katram lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt Vietnē izvietotās informācijas saturu un tās lietderību.

2. REĢISTRĀCIJA

Lai varētu iegādāties Vietnē piedāvātās preces, lietotājs ir tiesīgs reģistrēties un izveidot savu personīgo kontu Vietnē (norādot: e-pasta adresi, lietotāja vārdu un izvēlēto paroli), kur var ievietot info par klienta kartēm un atlaidēm. Lietotājs ir tiesīgs veikt preces pasūtīšanu arī neveicot reģistrāciju Vietnē.

Pēc lietotāja vārda un paroles (turpmāk – piekļuves dati) izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, lietotājs apņemas nodrošināt, ka tā piekļuves dati netiks atklāti trešajām personām. Piekļuves dati ir konfidenciāla informācija. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru veikto darbību Vietnē, kas veikta, izmantojot tā piekļuves datus. Ja Vietnē preci iegādājas trešā persona, izmantojot lietotāja piekļuves datus, Pārdevējs ir tiesīgs šo personu uzskatīt par lietotāju. Ja lietotājs pazaudē piekļuves datus, lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Vietnē.

Veicot reģistrāciju vai pasūtot preci Vietnē, lietotājs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus lietotājs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. Papildu informāciju par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā.

Veicot reģistrāciju vai pasūtot preces Vietnē, lietotājs ir tiesīgs norādīt un sniegt savu piekrišanu par to, vai lietotājs vēlas saņemt ziņas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, Pārdevēja mārketinga aktivitātēm, kampaņām un jaunumiem (turpmāk – reklāma). Ja lietotājs nevēlas saņemt reklāmu un par to ir informējis Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstveidā, izmantojot e-pasta adresi: [email protected], Pārdevējs nesūtīs lietotājam reklāmu. Taču neatkarīgi no tā, ka lietotājs ir norādījis, ka nevēlas saņemt reklāmas no Pārdevēja, Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt lietotājam uz tā e-pasta adresi svarīga rakstura informāciju, piemēram, informāciju, kas saistīta ar lietotāja (vai komersanta, kura vārdā rīkojas lietotājs) līgumsaistību izpildi.

Ja lietotājs vēlas dzēst tā personīgo profilu Vietnē, lietotājs par to informē Pārdevēju, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], vai izdarot to savā profilā.

3. VIETNES VIDES MAINĪŠANA

Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, vai citu iemeslu dēļ.

4. LIETOŠANAS TIESĪBU IEROBEŽOŠANA

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem pamatotiem ieskatiem bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt lietotāja pieeju Vietnei, ja Pārdevējs uzskata, ka lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj šos Noteikumus vai citus Vietnē izvietotos noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

5. ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Vietnes vai tajā izvietotās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Vietnē piedāvātā prece, Vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

Pārdevējs negarantē Vietnē norādīto preču pieejamību.

6. SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Vietne var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu saturu un tajā piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Vietnē izvietotās teksta saites.

7. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Vietne ir Pārdevēja īpašums. Pārdevējam ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Vietni vai tajā izvietoto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Vietnes satura un tajā izvietotās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Vietni un tajā izvietoto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos. Jebkuras Vietnē izvietotās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Vietnē izvietoto preču zīmju, logotipu un attēlu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstveida piekrišanu.

8. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

Vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas sakarā ar Vietnes lietošanu vai kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

Vietnē visas preču cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.

Papildu preces cenai pircējs apmaksā preces piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt  tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

Apmaksāt pasūtījumu un piegādes izmaksas ir iespējams šādos veidos:

  1. ar norēķinu karti Intervals ofisā;
  2. veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;
  3. ar karti vai autorizējoties internetbankā; 

Norēķinus var veikt vienā maksājumā vai saskaņā ar nomaksas pirkuma noteikumiem, noslēdzot attiecīgu vienošanos.
Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Pārdevēja norēķinu kontā. 

10. PRECES PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE

Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu interneta vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma apstiprinājums ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Pārdevējs pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos. 

Pasūtījuma piegāde tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas. Pārdevējs 24 stundu laikā pēc maksājumu saņemšanas informē pircēju par pasūtījuma gatavību piegādei, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e- pasta adresi vai tālruņa numuru, vai nepieciešamības gadījumā zvanot.

Pasūtījuma izpilde iespējama šādos veidos:

  • Intervāls ofisā Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā, 1 darba dienas laikā pēc Pārdevēja uzaicinājuma pieņemt Preci.
  • Ar pārdevēja pilnvarota kurjera starpniecību abpusēji saskaņotā laikā uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā, 1-3 darba dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par pasūtījuma gatavību piegādei;
  • Piegādājot uz pakomātu/paku skapi vai preču izsniegšanas punktu, 1-3 darba dienu laikā pēc Pārdevēja paziņojuma par pasūtījuma gatavību piegādei saņemšanu;     

Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar pasūtījuma piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomātu/paku skapi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad pircējs ir izņēmis preci no pakomāta/paku skapja, izmantojot saņemto piegādes paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā ar pakomāta/paku skapja durvju atvēršanas kodu. 

Ja puses nevienojas citādi, Pārdevējam vienpusēji ir tiesības atkāpties no pasūtījuma izpildes šādos gadījumos:

  • pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preci vai piegāde nav veikta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ;
  • Noteikumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes laiku un vietu;
  • pircējs neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, 
  • nav iespējams pircēju identificēt.

Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Ja Prece tiek saņemta Intervals veikalā, abu pušu klātbūtnē tiek pārbaudīts, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

11. PUŠU SAISTĪBAS UN CITI NOTEIKUMI

Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] Pārdevējs e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ir tiesības īstenot atteikuma tiesības. Preces piegādes brīdis atbilst Noteikumos noteiktajam pasūtījuma izpildes brīdim, un tas ir atkarīgs no izvēlētā preces saņemšanas veida. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums atgriezt vietnē iegādāto preci Pārdevējam, sedzot izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu. Kārtība, kādā izmantojas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa, atrodama šeit.

Ja Pārdevējs konstatē, ka iegādājoties Preces, Pircējs viena mēneša periodā ir izmantojis normatīvajos aktos noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības trīs reizes, Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam noformēt jaunu pasūtījumu izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Pircējs ir informēts, ka, izmantojot vietnes pakalpojumus, tiek veikta Pircēja fizisko personu datu apstrāde. Pircēja personas datu apstrāde tiek veikta  pasūtījuma (līguma) noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Pircēja maksātspējas pārbaudei, Preces piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. 

Tāpat Pircēja dati tiek apstrādāti Pārdevēja leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp,  pircēju datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, Pircēju informēšanai par jaunumiem, preču un pakalpojumu uzlabošanai, klienta aprūpes saziņas nodrošināšanai, kredītriska pārvaldībai utt. Iegādājoties pirkuma apdrošināšanas pakalpojumu vai pagarināto garantiju, Jūsu personas datus kā pārzinis apstrādās apdrošināšanas un/vai pagarinātās garantijas pakalpojuma sniedzējs. 

Informācija par Pircēja kredītspēju no ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu datubāzēm tiek iegūta tikai ar Pircēja piekrišanu.

Pircējs ir informēts, ka Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, piedziņas tiesības un Pircēja datus, kas nepieciešami piedziņas veikšanai.,

Pārdevējs saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties E- veikalā.  Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

Apmeklējot vietni, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

Intervals interneta veikala kontaktinformācija: tālr. Nr. +371 20011283, e-pasta adrese – [email protected]